Game Index
Type Server Map Time Winner
view /v/ Xonotic Server (Australia, 0.8.2) atelier 4 days ago Anonymous Player
view /v/ Xonotic Server (NA Pacific, 0.8.2) finalrage 4 days ago [S]Komier
view [FPS2] Pickup ospdm5_nex_r2 4 days ago [BOT]GATTS
view [FPS2] Pickup rush_b1 4 days ago [BOT]GATTS
view [FPS2] Pickup dreadfulplace_v1 4 days ago [BOT]GATTS
view [FPS2] Pickup monstrosity_a6 4 days ago [BOT]GATTS
view Servidor de Xonotic de Kerveros-⚛ afterslime 4 days ago Discovery
view Jeff & Julius Resurrection Server railorfail 4 days ago VOIDDQD
view Jeff & Julius Resurrection Server shdwdm1 4 days ago e1spfeil
view Сервер Xonotic от ☢☢ stormkeep 5 days ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от ☢☢ stormkeep 5 days ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от ☢☢ atelier 5 days ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от ☢☢ stormkeep 5 days ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от ☢☢ stormkeep 5 days ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от ☢☢ implosion 5 days ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от ☢☢ afterslime 5 days ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от ☢☢ implosion 5 days ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от ☢☢ afterslime 5 days ago Anonymous Player
view Cowtapult Xonotic 0.8.1 Server afterslime 5 days ago BestNick99
view Xonotic 0.8.2 Server oilrig 5 days ago [BOT]Toxic