Game Index
Type Server Map Time Winner
view exe.pub | Free for all Instagib | UK golf_v1r3 4 days ago trump
view exe.pub | Free for all Instagib | UK golf_v1r3 4 days ago ☢atomic↓carrotsucker😇
view darak's Xonotic Server courtfun 6 days ago Anonymous Player
view exe.pub | Free for all Instagib | UK dustball 7 days ago ||| kougi.exe 🌍
view exe.pub | Free for all Instagib | UK nexball_succer_socks_v1r3 7 days ago ||| kougi.exe 🌍
view exe.pub | Free for all Instagib | UK nexball_succer_socks_v1r3 9 days ago sleet.so.6
view Guinea pig funhouse courtfun 12 days ago DarkSamus9000
view exe.pub | Free for all Instagib | UK golf_v1r3 13 days ago sleet.so.6
view exe.pub | Free for all Instagib | UK golf_v1r3 13 days ago Rin
view exe.pub | Free for all Instagib | UK nb_bumperPool_cl 13 days ago Rushrunner
view exe.pub | Free for all Instagib | UK nexballarena 13 days ago Wind|axg|
view Vexarik's Xonotic Server courtfun 14 days ago Vexarik
view Serveur Xonotic de Mathieu Long Vito Conseils😣 courtfun 20 days ago Anonymous Player
view Cbaz's Xonotic Server nexballarena 29 days ago ☣SGTREDSKULL☣
view Cbaz's Xonotic Server courtfun 29 days ago ☣SGTREDSKULL☣
view Cbaz's Xonotic Server nexballarena 29 days ago ☣SGTREDSKULL☣
view Cbaz's Xonotic Server nexballarena 29 days ago ☣SGTREDSKULL☣
view exe.pub | Free for all Instagib | UK nexball_succer_socks_v1r3 about 1 month ago Master Trollrotz
view exe.pub | Free for all Instagib | UK the_dome_v1r2 about 1 month ago ||| kougi.exe 🌍
view exe.pub | Free for all Instagib | UK nb_cybervolley_v1r1 about 1 month ago ||| kougi.exe 🌍