Game Index
Type Server Map Time Winner
view Сервер Xonotic от alica🔫😃☠ glowplant about 4 hours ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от alica🔫😃☠ runningman about 4 hours ago Anonymous Player
view Сервер Xonotic от alica🔫😃☠ boil about 5 hours ago Anonymous Player
view iqgrande's Xonotic Server implosion about 19 hours ago Anonymous Player
view Serveur Xonotic de The Monkey Banana Style 😁 runningman 1 day ago The Monkey Banana Style 😁
view TechNOM's Xonotic Server afterslime 3 days ago Anonymous Player
view (SMB) Kansas Public [git] xoylent 4 days ago Anonymous Player
view Xonotic 0.8.2 Server runningman 5 days ago Anonymous Player
view (SMB) USA Instagib+Hook CTF/DM [DALLAS] minideck_v4r4 7 days ago Umnumzaan
view (SMB) USA Instagib+Hook CTF/DM [DALLAS] dismal 7 days ago Umnumzaan
view (SMB) USA Instagib+Hook CTF/DM [DALLAS] electrobitch 7 days ago Umnumzaan
view Servidor de Xonotic de pigant solarium 8 days ago TouchMe-Sama🚀
view Servidor de Xonotic de pigant afterslime 8 days ago TouchMe-Sama🚀
view Adrint⚡⚡'s Xonotic Server drain 10 days ago LordKraftDinner
view Adrint⚡⚡'s Xonotic Server finalrage 10 days ago Adrint⚡⚡
view Adrint⚡⚡'s Xonotic Server runningman 10 days ago Adrint⚡⚡
view Adrint⚡⚡'s Xonotic Server darkzone 10 days ago LordKraftDinner
view Adrint⚡⚡'s Xonotic Server afterslime 10 days ago LordKraftDinner
view (SMB) USA Instagib+Hook CTF/DM [DALLAS] hellsgate 12 days ago 👽
view (SMB) USA Instagib+Hook CTF/DM [DALLAS] dubenigma_nex_r1 12 days ago nAnXiety